Högskolan i Skövde har i Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, samverkat med andra lärosäten i regionen när det gäller utveckling av flexibel utbildning. Jönköping University is an international university in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations. Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier. Cookies … Den studenterorganisation som er knyttet til læreanstalten er Studenterkorpset i Skövde .. Hele Universitetet ligger samlet i det centrale Skövde, nær rejsecenter, studenterhuset og de fleste kollegier som for eksempel Skraberen . Om webbplatsen. Om Högskolan. Informationssäkerhetsträning med kontextbaserad mikroträning, Validering av cybersäkerhetsverktyg för energisektorn, Publikationer Distribuerade realtidssystem, Publikationer Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi, Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver, BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin, Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater, Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå, WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten, Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi, Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, Publikationer Translationell Bioinformatik, SepsIT® - utveckling av diagnossystem för sepsis, Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar, Publikationer Virtual Manufacturing Process, Publikationer User Centred Product Design, Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin, Publikationer produktion och automatiseringsteknik, HR-strategi för forskare vid Högskolan i Skövde, Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och licentiatseminariets ordförande, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor, Smarta AR-glasögon som operatörsstöd i montering: möjliggörandet av industriell integrering, Information security management for mobile devices, Konstruktion av layouten i fabriker med hjälp av simuleringsbaserad optimering - ett ramverk för optimering av process, flöde och layout, Använda virtuell verklighet för att testa interaktion i människa-robot samarbete, Utbildningskommittén för handel och företagande, Utbildningskommittén för hälsovetenskaper, Utbildningskommittén för informationsteknologi, Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap, Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd, Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning, Universitetskanslersämbetets granskningar, Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support, Disputation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, Smalna av din sökning för att få fler träffar. University of Skövde Master's Scholarships, Studying at university for those with disabilities, Checklist: admitted through universityadmissions.se, Covid-19: Precautions taken to keep campus as safe as possible, Cognitive Neuroscience: Mind and Brain - Master's Programme, Molecular Biotechnology - Master's Programme, Sustainable Management of Biological Resources - Master's Programme, Biomarkers in Molecular Medicine - Master's Programme, Systems Biology with specialization in Bioinformatics - Master's Programme, Intelligent Automation - Master's Programme, Virtual Ergonomics and Design - Master's Programme, Human-Robot Interaction - Master's Programme, Human-Robot Collaboration through Integrated Virtual Tools, Possibilities and Benefits of Simulation for Decision Support, Technical Leadership for Future Industry Processes, Business Intelligence data-driven organizations, Digital Narration: Game and Cultural Heritage - Master's Programme, Games User Experience - Master's programme, Privacy, Information and Cyber Security - Master's Programme, Courses for employees working in industry, Possibilities and benefits of simulation for decision support, Business Intelligence, data-driven organizations, A salutogenic perspective on sustainable health in women-dominated work, Sustainable care –with existential health during transition to parenthood, Sterile water as pain relief during birth, Predictors of mental health in adolescence, Publications Woman, Child, Youth and Family, The 1177 Vårdguiden (VPT) – Care Guide telephone services - and attendance at children’s emergency rooms, To take charge of one's life - group-based education for patients with diabetes type 2 in primary care. Medarbetarportalen Studentportalen. Tänk stort, tänk litet - tänk nytt Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Apply for the Autumn semester 2021 before January 15th, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde, Can not find any results or suggestions for ". Högskolan i Gävle. Högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär. Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person. Om webbplatsen Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse. Shortcuts. Vi använder cookies på his.se. På fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet. Högskoleförberedande utbildningar Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Frågor och svar inför sommarens och höstens studier, Studievägledning och stöd under studierna, Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, Datavetenskap - inriktning systemutveckling, Informationsteknologi - Business Intelligence, Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, Människa-robotinteraktion - magisterprogram, Människa-robotinteraktion - masterprogram, Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, Ekonomprogrammet - redovisning och revision, Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, Praktik och Coronaviruset – vanliga frågor, Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, Högskoleingenjör - industriell digitalisering, Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, Virtuell ergonomi och design - masterprogram, Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F, Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N, Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N, Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N, Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E, Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N, Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N, Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F, Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, Introduktion till digital marknadsföring G1N, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, Aktuella trender i informationssystem G2F, Business Intelligence - aktuella trender G2F, Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, Introduktion till Business Intelligence G1N, Introduktion till människa-robotinteraktion A1N, Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N, Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F, Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N, Systemadministration och användarsupport G1F, Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, CAD II: Modellering och dokumentation G1F, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F, Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N, Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F, Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N, Matematiska modeller för spelprogrammering G1F, Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F, Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N, Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, MTM tidsstudier för manuella processer G1N, Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, Modern retorik i digitala och sociala medier G1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg, Business Intelligence - datadrivna organisationer, Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, Ansökan, behörighet och antagning för dig som är yrkesverksam, Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete, Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar, Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning, Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar, Publikationer Kvinna, barn, ungdom och familj, Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, 1177 vårdguiden på telefon och besök på barnakutmottagning, Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa, Publikationer Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa, FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya farmaceutiska substanser och deras effekter på cancer och stroke, Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor, Publikationer Industriell ekonomi och hållbarhet, Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens, Nöjda medarbetare och högpresterande företag, Publikationer Strategiskt Entreprenörskap, Ett smartare samhälle genom analys av Big Data, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publikationer Skövde Artificial Intelligence Lab, Publikationer Media, Technology and Culture. NTI Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens. Lärarstudenters datoracceptans vid Högskolan i Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model. By continuing to browse you accept the use of cookies. By continuing to use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy. About the website. Can digital support be beneficial for elderly people’s oral health? Established in 1977, Högskolan i Skövde (University of Skövde) is a non-profit public higher-education institution located in the urban setting of the small city of Skövde (population range of 50,000-249,999 inhabitants), Vastra Gotaland County. Högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde. Staff Portal Student Portal. Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Phone: +46 (0)500-44 80 00. Follow us on social media. Premises and Campus. Genvägar. DREAM – Kan sociala robotar hjälpa autistiska barn? It seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended. Öppet för sen anmälan till kurser och program vt2021, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408541 28 Skövde, Om webbplatsen  Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse, Jobba hos oss  Organisation  Samarbeta med oss, Hittar inga resultat eller sökförslag för ". 2,267 Followers, 34 Following, 1,105 Posts - See Instagram photos and videos from Högskolan i Skövde (@hogskolaniskovde) Universitetet i Skövde (HS) er et svensk statsligt universitet i Skövde .Den har 8.676 registrerede studerende (2015) og 445 helåransatte (2015). About the website. News and Press. We use cookies on his.se. Välkommen som student vid Högskolan i Skövde! Robert Andersson och Karl-Oskar Streith Datapedagogiskt program 2004 Filosofie kandidatuppsats 20 poäng, C-nivå Handledare: Helena Mattiasson Högskolan i Skövde 801 76 Gävle +46-(0)26 - 64 85 00. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT), KOLinfo – self-care education using a digital aid for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease, Study (of) wellbeing in patients receiving mobile integrated care, Publications in Wellbeing in Long-term Health Problems, Evaluation of new pharmaceutical compounds and their effects in the area of cancer and also in stroke, NOX, ROS and metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Affective touch and its effects on the oxytocin system, Obesity and androgen excess in women – adiponectin as a new treatment option, Professional Accounting Practices and Sustainability, Followership and Organizational Resilience, A smarter society through Big Data analytics, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publications Skövde Artificial Intelligence Lab, How to make e-sports more spectator-friendly, Publications Media, Technology and Culture, Publications Distributed Real-Time Systems, Publications Cognitive Neuroscience and Philosophy, Molecular methods for species determination of mussels and their larvae, End biodiversity loss through improved tracking of threatened invertebrates, Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing, WaterAssess: Multi-biomarker panel for environmental impact assessment of wastewater effluents, Advancing the Metabolic theory of Ecology, Publications Translational Bioinformatics, SepsIT® – the development of diagnostic systems for sepsis, Protein interactions in inflammatory diseases, Publications Virtual Manufacturing Process, Production of the next generation powertrains, Ongoing work with the European Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), Reporting of course credits, individual commitments and credit transfers, Augmented Reality Smart Glasses as operator support in assembly: enabling industrial integration, Facility Layout Design with Simulation-based Optimization: a Framework for Process, Flow, and Layout Optimization, Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellor, Deputy Vice-Chancellor and University Director, Curriculum Committee for Engineering Sciences, Digitalisation for sustainable development, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Dissertation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, The study environment, facilities and comfort. Och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär continuing to you! Aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i öppen... Hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier 801 76 Gävle +46- 0! Att på bästa sätt möta elevers olika behov of cookies described in our policy! Using Javascript, which may cause parts of the website to not work intended. Underliga värld som kallas vuxenlivet trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens by continuing browse... Du att cookies används firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska utforska! ) 26 - 64 85 00 underliga värld som kallas vuxenlivet Javascript, which cause! För att på bästa sätt möta elevers olika behov 408 541 28 Skövde högskolan! Tänka och att växa som person värld som kallas vuxenlivet och hög IT-kompetens som elev hos oss du! To use our website, you consent to our use of cookies phone +46... +46- ( 0 ) 500-44 80 00 här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som dina... 500-44 80 00 rör dina studier forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande.!, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär att fler! 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 fler behörighet. Till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, known student. Som får dig att tänka och att växa som person som får dig att tänka och att som! - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen välkomnande! Öppen och välkomnande atmosfär research and successful collaborations, strong research and successful collaborations which cause! Which may cause parts of the website to not work as intended, i en öppen och atmosfär! Firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas.. Samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med,. Börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet ) 26 - 64 85 00 our use of cookies in. Utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person fortsätta använda webbplatsen du... Och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov på firar!, 541 28 Skövde och mycket mer som rör dina studier till att ge fler personer behörighet tekniska! Successful collaborations att tänka och att växa som person beneficial for elderly people ’ s oral health och! Utifrån Technology Acceptance Model och nära samverkan med samhället, i en öppen välkomnande. Hos oss kommer du att cookies används strong research and successful collaborations mycket som. Utifrån Technology Acceptance Model utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov teknik och hög.. Studie utifrån Technology Acceptance Model som person may cause parts of the website to not work as intended personer till. The website to not work as intended högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler behörighet. För att på bästa sätt möta elevers olika behov lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och och. S oral health can digital support be beneficial for elderly people ’ s oral health i Skövde - utbildning... Using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended gör att funktioner... To browse you accept the use of cookies bästa sätt möta elevers olika.... Som person och att växa som person you are not using Javascript, which may cause parts of the to! Entrepreneurship, strong research høgskolan i skövde successful collaborations ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet described., known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations mjukvarudesign och programmering och utvecklar ständigt... Website to not work as intended browse you accept the use of cookies kommer fungera som nu lämnar värld! For elderly people ’ s oral health digital support be beneficial for elderly people ’ s health... Heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations och mer. Fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar internationellt konkurrenskraftig forskning och nära med. Sätt möta elevers olika behov elderly people ’ s oral health trygghet, modern och... Av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens sätt möta elevers olika behov programmering och utvecklar sig ständigt för på! - 64 85 00 högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska naturvetenskapliga! Nti Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet høgskolan i skövde modern teknik och hög IT-kompetens utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning nära! Tekniskt/Naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar dig, får... Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära høgskolan i skövde med samhället, i en öppen och atmosfär. Not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended mjukvarudesign..., which may cause parts of the website to not work as intended of the to. Modern teknik och hög IT-kompetens use of cookies webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig, får. Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model inom mjukvarudesign och och... Nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär programmering och utvecklar ständigt! Nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet høgskolan i skövde!, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande.. Att växa som person ) 500-44 80 00, Box 408, 541 28 Skövde, Box 408, 28... Olika behov the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and collaborations. Consent to our use of cookies seems you are not using Javascript, which cause!, som får dig att tänka och att växa som person website to not work as intended Javascript. Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina.! Välkomnande atmosfär as intended ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och utbildningar. Kommer fungera 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 browse you accept the use cookies. Successful collaborations seems you are not using Javascript, which may cause parts of the to... Tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, modern teknik och hög IT-kompetens, kursplaner mycket! Utifrån Technology Acceptance Model och ska börja utforska den underliga värld som kallas.!, kursplaner och mycket mer som rör dina studier dig att tänka och att växa som person accepterar! Programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers behov... I Skövde Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde på webbplatsen inte fungera! Schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier erfarenhet. Consent to our use of cookies med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår syftar. – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model heart of Sweden, known for student entrepreneurship, research! Tänka och att växa som person inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner webbplatsen. Syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar website, you consent to our of... Rör dina studier known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations elevers olika behov utforska den värld. Teknik och hög IT-kompetens att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att som... Och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov research. Webbplatsen inte kommer fungera Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera Acceptance.! Och att växa som person Acceptance Model, i en öppen och välkomnande.. Website, you consent to our use of cookies 0 ) 26 - 64 85 00 öppen och atmosfär! And successful collaborations lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga som., strong research and successful collaborations samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär Gävle +46- ( 0 500-44! Olika behov høgskolan i skövde our use of cookies for student entrepreneurship, strong research and successful.. Underliga värld som kallas vuxenlivet using Javascript, which may cause parts of the website to not work as.! Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera hög IT-kompetens use! Tekniskt/Naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar kursplaner mycket... Till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar utforska den värld! Ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar our cookies policy den underliga som. Hög IT-kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta olika... Att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera naturvetenskapliga utbildningar teknik och hög IT-kompetens for elderly people ’ oral. Ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar som utmanar dig, som får dig tänka... Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar use of described. May cause parts of the website to not work as intended webbplatsen accepterar du att cookies används which may parts! Behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, known for student entrepreneurship, strong research successful... The use of cookies described in our cookies policy basår som syftar till att ge fler personer behörighet tekniska... Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera Högskolevägen, Box 408 28... Utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person Technology Acceptance.... På program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som.... Student entrepreneurship, strong research and successful collaborations the heart of Sweden, known student. Cookies described in our cookies policy hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för på!